The top of this page.
Skip to main content
Sakai city


Main content is from here.

SỔ TAY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHO CÔNG DÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Trong các nước trên thế giới, Nhật Bản là nước rất hay bị thiên tai. Mưa to, bão lớn, động đất mạnh gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Sổ tay này ghi những điều quan trọng để bảo vệ bạn và những người thân yêu trong gia đình của bạn tránh khỏi thiên tai.
Đặc biệt là về 3 loại thiên tai (bão lụt, động đất, sóng thần) và các biện pháp phòng chống, bạn hãy hiểu rõ, và có sự chuẩn bị sẵn sàng để có thể hành động được khi thiên tai xảy ra.

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

This is the end of the main content.Below is footer from here.
Copyright © Sakai City. All Rights Reserved.
This is the end of footer.Back to the top of this page.