The top of this page.
Skip to main content
Sakai city


Main content is from here.

Pangunahing Kaalaman para sa Pamumuhay sa Sakai

【Pangunahing Kaalaman para sa Pamumuhay sa Sakai 】

I. Araw-araw na Pamumuhay

II. Mga Pamamaraan ng Pamumuhay

Mga mapagtatanungan sa bawat munisipyo

◆Pandaigdig na Saligan sa Pagbibigay ng Informasyon sa Osaka [Kaalamang Esensyal sa Pamumuhay sa Osaka]

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Kaalamang Esensyal sa Pamumuhay sa Osaka

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

This is the end of the main content.

Sub-navigation is from here.

Tagalog

This is the end of Sub-navigation.


Below is footer from here.
Copyright © Sakai City. All Rights Reserved.
This is the end of footer.Back to the top of this page.